ผลการดำเนินงาน โครงการดูแลผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก ในพื้นที่อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (EB5)

การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ และการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (EB24)