DSC05634p1r

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลเสนา

โรงพยาบาลเสนา เริ่มทำการก่อสร้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 ในพื้นที่ซึ่งได้รับการบริจาคจาก คุณศักดิ์ ด่านชัยวิจิตร จำนวน 26 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวาโดยได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ 1 เมษายน พ.ศ.2519 และเริ่มเปิดให้บริการแก่ประชาชนเมื่อ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 เป็นโรงพยาบาลในสังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีเตียงรับผู้ป่วย 65 เตียง

ในปี พ.ศ. 2525 กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดกลุ่มโรงพยาบาลใหม่ เป็นโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลเสนา ซึ่งเดิมจัดเป็นโรงพยาบาลระดับจังหวัดควรจะได้เป็นโรงพยาบาลทั่วไป แต่เนื่องจากมีเตียงรับผู้ป่วยน้อย จึงถูกจัดให้ เป็นโรงพยาบาลชุมชน แต่ยังสังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาคตลอดมา

ในปี พ.ศ.2531 ได้รับเงินบริจาคก่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธทำให้มีจำนวนเตียงเพิ่มเป็น 90 เตียง เนื่องจากมีผู้ป่วยมารับบริการมากขึ้น

ในปี พ.ศ.2536 ได้เปิดตึกผู้ป่วยใน อีก 1 หลัง ทำให้มีเตียงรับผู้ป่วยเป็น 160 เตียง และทางคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงพยาบาลเสนา ได้ร่วมกันหาเงินบริจาคซื้อที่ดินเพิ่มเติมให้แก่โรงพยาบาลขยายออกไปด้านหลัง อีก 11 ไร่ ทำให้ขณะนี้มีพื้นที่ รวม 37 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา

ในเดือนพฤษภาคม 2540 โรงพยาบาลเสนา ได้รับการปรับฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป สังกัดกองโรงพยาบาลภูมิภาคเช่นเดิม
โรงพยาบาลเสนา ให้บริการสุขภาพแก่ประชาชน ในเขตอำเภอเสนา และอำเภอใกล้เคียง ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอบางบาล อำเภอบางซ้าย อำเภอบางไทร อำเภอลาดบัวหลวง รวมทั้งบางส่วนของอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี