รายนามทำเนียบผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา

นับตั้งแต่เปิดบริการประชาชนจนถึงปัจจุบัน มีผู้อำนวยการ

โรงพยาบาลเสนา ดังต่อไปนี้

รูป ผอ อดีต_๒๐๐๒๑๓_0007

  แพทย์หญิงองุ่น สถิตนิมานการ 

พ.ศ.2522 – 2524

2 ถาวร

   นายแพทย์ถาวร ลอประยูร 

พ.ศ.2524 – 2534

3เดชา

  นายแพทย์เดชา ศรีสนธิ์ 

พ.ศ.2534 – 2535

4 จุล

  นายแพทย์จุล กาญจนเจตนี 

พ.ศ.2535 – 2536

5 ประวิทย์

  นายแพทย์ประวิทย์ สมบุญ 

พ.ศ.2536 – 2538

6วิชาญ

  นายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย 

พ.ศ.2538 – 2542

7ชาญวิทย์

  นายแพทย์ชาญวิทย์ ทระเทพ 

พ.ศ.2542 – 2545

สมสักดิ์1

  นายแพทย์สมศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ 

พ.ศ.2545 – 2546

9 ธงชัย

  นายแพทย์ธงชัย ตรีวิบูลย์วณิชย์ 

พ.ศ.2546 – 2548

10 ทรงพล

  นายแพทย์ทรงพล ชวาลตันพิพัทธ์ 

พ.ศ.2548 – 2551

405488

  แพทย์หญิงสายสุนี ภูมิวิชชุเวช

พ.ศ.2551-2554

Director_2556

  นายแพทย์ศิวฤทธิ์ รัศมีจันทร์ 

พ.ศ.2554-2555

13ศราวุฒ

  นายแพทย์ศราวุฒิ ตั้งศรีสกุล 

พ.ศ.2555-2556

SAMSUNG CSC

  แพทย์หญิงจิรวรรณ อารยะพงษ์ 

พ.ศ.2556 – 2558

15โศรยา

  แพทย์หญิงโศรยา ธรรมรักษ์ 

พ.ศ.2558 – 2561

401488

  นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์

พ.ศ.2561 – 2563

07102021

  นายแพทย์วัฒน์ชัย  จรูญวรรธนะ

พ.ศ.2563 – 2564

244245782_623092822389402_5206157284386582327_n

  นายแพทย์ธเนศ  ดุสิตสุนทรกุล

พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน