ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วยขณะเคลื่อนย้าย (Transport Monitor) จำนวน 2 เครื่อง ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลเสนา

ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน จำนวน 1 งาน