ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน ๑๔๔ เตียง ๗ ชั้น(อาคาร ๑๐๐ ปี สธ.) อาคารคลอด-ผู้ป่วยหนัก ๓ ชั้น และอาคารสนับสนุนบริการ ๕ ชั้น (อาคาร ๔๐ ปี) โรงพยาบาลเสนา จำนวน ๑ งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ราคากลางงานจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารผู้ป่วยใน 144 เตียง 7 ชั้น (อาคาร 100 ปี สธ.) อาคารคลอด-ผู้ป่วยหนัก 3 ชั้น และอาคารสนับสนุนบริการ 5 ชั้น (อาคาร 40 ปี) โรงพยาบาลเสนา จำนวน 1 งาน

ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเงื่อนไขและราคากลางสว่านเจาะกระดูกขนาดเล็ก (Mini air drill) จำนวน 1 ชุด ด้วยเงินบริจาคโรงพยาบาลเสนา โดยดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ. ๒๕๖๑