ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 8 เตียง โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 เครือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐ mA. โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างชุดอุปกรณ์สลายต้อกระจก (ACTIVE FMS PACK, BASIC จำนวน 1,800 ชิ้น)

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุบริโภค จำนวน ๕ หมวด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องเอกซเรย์ ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์มกำลังไม่น้อยกว่า ๑๕ kw จำนวน ๑ เครื่อง

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ จำนวน ๗ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (๑ x ๑๐๐ ชิ้น) จำนวน ๑๒,๕๐๐ กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (๑ x ๑๐๐ ชิ้น) จำนวน ๗,๘๐๐ กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้นชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัดสูงพร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน ๑ ชุด

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine

ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ รายการ ยา CEFUROXIME ๕๐๐ MG จำนวน ๗๐,๐๐๐ เม็ด

Facebook iconFacebookTwitter iconTwitterLINE iconLine