ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเงื่อนไขและราคากลางเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre – Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง