คลินิกเฉพาะโรค โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2564

หมายเหตุ :

คลินิกเฉพาะโรค โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปี 2564

1. คลินิกกามโรคและโรคเอดส์ ทุกวันราชการ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.
2. คลินิกทันตกรรม เปิดบริการทุก วันจันทร์ – เวลา 08.30 – 16.00 น.
3. ตรวจโรคทั่วไป ทุกวันราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.00 – 20.30 น. / วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 20.30 น.
4. ตรวจการได้ยินผู้ใหญ่ (เฉพาะนัดหมาย) ทุกวันพฤหัสบดี ที่ 1 และ 2 ของเดือน เวลา 09.00 – 12.00 น.
5. ตรวจการได้ยินเด็ก ( เฉพาะนัดหมาย ) ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น.
6. คลินิกประกันสังคม ทุกวันราชการ เวลา 07.00 – 12.00 น.
7. คลินิกวัณโรคและโรคปอด ทุกวันจันทร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน (เฉพาะวันราชการ) เวลา 13.00 – 16.00 น.
8. คลินิกโรคหอบหืด จันทร์บ่าย สัปดาห์ที่ 1 และ 4 ของเดือน เวลา 13.00-16.00 น.