113594

นายแพทย์วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา

Email: cwatchai@gmail.com

         cwatchai@yahoo.com

Tel: 09 0198 9106, 08 1682 1305

 

 

ณัฐวัฒน์

นายณัฐวัฒน์ ฤกษ์ชัยศรี

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

Email: natt_12@hotmail.com

Tel: 08 1991 6183

โสภา พิชัยณรงค์

แพทย์หญิงโสภา พิชัยณรงค์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มภารกิจบริการด้านทุติยภูมิ

และตติยภูมิ

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ

Email: sopa-pi@hotmail.com

Tel: 08 7097 8555

วัฒนา เภทพ่อค้า (NICU)

นางวัฒนา  เภทพ่อค้า

รักษาการรองผู้อำนวยการ

กลุ่มภารกิจด้านภารพยาบาล

Email: nur_hospital@hotmail.com

Tel: 08 6655 1318

snh3-2

แพทย์หญิงมนชยา รักษาวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ

Email: monchaya555@gmail.com

Tel: 08 1868 3583