S__18456600

นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา

ณัฐวัฒน์

นายณัฐวัฒน์ ฤกษ์ชัยศรี

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มภารกิจด้านอำนวยการ

โสภา พิชัยณรงค์

แพทย์หญิงโสภา พิชัยณรงค์

รองผู้อำนวยการ

กลุ่มภารกิจบริการด้านทุติยภูมิ

และตติยภูมิ

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ

วัฒนา เภทพ่อค้า (NICU)

นางวัฒนา  เภทพ่อค้า

รักษาการรองผู้อำนวยการ

กลุ่มภารกิจด้านภารพยาบาล

snh3-2

แพทย์หญิงมนชยา รักษาวงศ์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการ

และสนับสนุนบริการสุขภาพ