คณะกรรมการจริยธรรม

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0009

ทันตแพทย์ผดาศิริ  ศรพรหมมาศ

ประธาน

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0010

นางนงลักษณ์  ก่ำภัคสร

รองประธาน

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0014

นายแพทย์ณัฏฐพล  เผด็จสุวันนุกูล

กรรมการ

4066

นายจตุพร ขำพุก

กรรมการ

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0013

แพทย์หญิงฉมาภรณ์   คลังรัตน์ 

กรรมการ

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0008

นางอารี  ฉอ้อนโฉม 

กรรมการ

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0015

นายไชยวัฒน์  เขาแก้ว 

กรรมการ

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0006

นางรังสินี  ผลาภิรมย์

กรรมการ

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0007

นางสาวขวัญหทัย  ไตรพืช

กรรมการ

S__31039540

นางสาวจันทิมา  เนียมโภคะ

กรรมการ

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0004

รศ.ชุลีพร  ศิลวัตร

กรรมการ

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0002

ผศ.ดร.อเนก  พุทธิเดช

กรรมการ

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0005

นางสาวปัทมา   เซ้งอาศัย

กรรมการ

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0003

นายอำนาจ  สุขแจ่ม

กรรมการ

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0011

นางสาวสุภัทรญดา  ไชยรักษ์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0012

นายอิทธิพัฒน์  เนตรทิพวัลย์

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

Picture1

นางสาวธนิดา เกิดวิถี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการฯ_๑๙๑๐๑๘_0001

นางสาวนงลักษณ์  มณีรอด

เลขานุการ