Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน 1 งาน โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา