Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาลผู้ป่วย จำนวนประมาณ 211,200 กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)