Name File
ร่างขอบเขตของงานและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการตรวจวินิจฉัยทางรังสีวิทยาขั้นสูงด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) จำนวน ๑ งาน โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา