วันที่ 23  มิถุนายน 2565 นายแพทย์ธเนศ   ดุสิตสุนทรกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา  ลงนามในบันทึกข้อตกลง  การใช้สถานที่ระหว่าง โรงพยาบาลเสนา และเทศบาลเมืองเสนา ร่วมกับ นายชัยธวัฒน์  โอภาสสุวรรณ นายกเทศมนตรีเมืองเสนา เพื่อใช้สถานที่อาคารศูนย์บริการสาธารณสุขจัดตั้งเป็นศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองเสนา ในการให้บริการผู้ป่วย ณ สำนักงานเมืองเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา