วันที่ 23  มิถุนายน 2565  นายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์     เขตสุขภาพที่ 4 นายแพทย์ยุทธนา  วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์โชคชัย    ลีโทชวลิต   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา  นายแพทย์ธเนศ   ดุสิตสุนทรกุล   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา  พร้อมคณะกรรมการ Service plan บริจาคอวัยวะและดวงตา เข้าร่วมประชุม “อยุธยาร้อยดวงใจ เป็นสะพานบุญ หนึ่งชีวิต เพื่ออีกหลายชีวิต” ณ ห้องประชุมอู่ทอง ชั้น 5 โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา