วันที่ 22 มิถุนายน 2565  นายแพทย์ธเนศ   ดุสิตสุนทรกุล  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา   พร้อมทันตแพทย์หญิงผดาศิริ  ศรพรหมมาศ  หัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลเสนา      ให้การต้อนรับ  ทันตแพทย์หญิงปริวิทธ์   ตั้งจิตธรรม  ทันตแพทย์ปฏิบัติการ กลุ่มงานทันตสาธารณสุข  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ทันตภิบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในเขตอำเภอเสนา  ร่วมกิจกรรมเยี่ยมติดตามและประเมินผลตามแผนขับเคลื่อนมาตรการ Covid free setting ในคลินิกทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อเยี่ยมติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานของโรงพยาบาลทุกแห่ง  ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา