• เป็นการใช้กล้องส่องเข้าไปในปาก ผ่านหลอดอาหารลงไปในกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น
 • การส่องกล้องตรวจจะทำในกรณีที่ผู้ป่วยมีอาการดังนี้
 • กลืนติด กลืนลำบาก
 • อาเจียนเป็นเลือด
 • ปวดท้องจุกแน่นลิ้นปี่ ที่รักษาด้วยยาแล้วอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการร่วมที่สงสัยมะเร็ง
 • ผู้ป่วยที่มีอาการกรดไหลย้อน ที่รักษาแล้วอต่อาการไม่ดีชั้น

การส่องกล้องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และลำไส้เล็กส่วนต้น

 • ประโยชน์ที่จะได้จากการส่องกล้อง 
 • สามารถตรวจวินิจฉัย ประเมินและรักษาโรคของหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น เช่นการตีบ การอักเสบ เป็นแผล การเป็นมะเร็งและภาวะเลือดออก โดยสามารถตัดเนื้อเยื่อหรือทำให้เลือดหยุดจากการส่องกล้องตรวจได้
 • ขั้นตอนและวิธีการตรวจ
 • งดน้ำและอาหารก่อนการตรวจ 4-6 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้อาหารมากีดขวางการมองเห็น และป้องกันการลำลักในระหว่างตรวจ
 • ถ้ามีฟันปลอม ควรต้องเอาออกไปด้วย 
 • จากนั้นจะพ่นยาชาในปาก เพื่อลดความรู้สึกระคายเคืองในคอในระหว่างและหลังการส่องกล้อง แล้วส่องกล้องโดยแพทย์ใช้เวลาในการตรวจไม่นาน ราว 10-15 นาที
 • หลังส่องกล้องเสร็จ ผู้ป่วยควรงดทานอาหารทางปาก จนกระทั่งคอหายชาก่อน ถึงเริ่มรับประทานอาหารได้ ไม่ควรเริ่มเป็นอาหารที่เย็นหรือร้อนมากจนเกินไป
 • ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้
 • ผู้ป่วยอาจมีอาการปวดอืดแน่นท้อง แต่อาการจะทุเลาลงเร็วใน 6-8 ชั่วโมง
 • ภาวะเลือดออกจากการส่องกล้อง พบได้น้อยมาก มักเกิดในกรณีที่ต้องตัดชิ้นเนื้อขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถหยุดยาละลายลิ่มเลือดก่อนการตรวจได้