Name File
moit 17 ในส่วนติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ข้อ 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน