Name File
moit 17 ในส่วนติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ข้อ 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน