Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะในตำแหน่งนายช่างเทคนิค ตำแหน่งวิศวกรโยธา และตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข