วันที่ 14 ธันวาคม 2564 นายแพทย์ธเนศ ดุสิตสุนทรกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา มอบใบประกาศเกียรติคุณ บุคคลดีเด่นประจำเดือนธันวาคม 2564  แด่ นางสาวปุณยวีร์ ภาณุทัต พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  แผนกผู้ป่วยนอก  และ นายนคร พิษสุวรรณ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ตำแหน่งผู้ช่วยช่างทั่วไป ได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างที่ดี ในการทำความดีต่อไป ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา