Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ จำนวน 180,000 ลูกบาศก์เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)