Name File
ประกาศโรงพยาบาลเสนา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน โรงพยาบาลเสนา