เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2554 ดร. นพ. วัฒน์ชัย    จรูญวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเสนา รวมพลังประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต  “โรงพยาบาลเสนา ใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (SenaHosp Zero Tolerance)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564