Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre - Post Vac) ห้องนึ่งทรงกระบอกชนิด ๑ ประตู จำนวน ๑ เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔