Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (๑x๑๐๐ ชิ้น)จำนวน ๗,๘๐๐ กล่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)