วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ดร.นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข (Emergency Operation Center, EOC)  ประชุมเตรียมความพร้อมในการทำงาน เฝ้าระวัง และวางแผนรับมือ สถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา