Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ รายการ ยา MEROPENEM ๑ GM จำนวน ๑๒,๐๐๐ vial ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)