Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างถุงมือตรวจโรคชนิดใช้ครั้งเดียว (๑ x ๑๐๐ ชิ้น) จำนวน ๗,๘๐๐ กล่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔