Name File
ประกาศฯ รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน กลุ่มงานการเงิน โรงพยาบาลเสนา