วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  ดร.นพ.วัฒน์ชัย จรูญวรรธนะ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา  แพทย์หญิงมนชยา รักษาวงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ พร้อมคณะให้การต้อนรับ คณะกรรมการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดบริการตรวจทางรังสีวินิจฉัยด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง กองบริหารการสาธารณสุข ในการลงพื้นที่ให้ความรู้ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม