วันที่ 31 สิงหาคม 2563 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ ทีมวิจัยกองเศรษฐกิจสุขภาพและหลักประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นำโดย อ.ดร.ภญ.ตวงรัตน์ โพธะ จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หัวหน้าโครงการวิจัย และ ดร.นภชา สิงห์วีรธรรม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขกาญจนาภิเษก ในการวิจัยจัดเก็บข้อมูลของหน่วยบริการ สำหรับการวิเคราะห์ต้นทุน การจัดบริการสาธารณสุขรูปแบบใหม่ (New normal medical services) ระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม 2563 – วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา