วันที่ 29 สิงหาคม 2563 นพ.นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา รับมอบโล่เกียรติยศเชิดชูเกียรติ ในฐานะเป็นผู้มีวิสัยทัศน์และผลงานประจักษ์ ในการสร้างเสริมสังคมพหุวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ณ ศู

นย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต.ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา