วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา เป็นประธานเปิดมหกรรม  Big Cleaning Day เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  28 กรกฎาคม 2563 รวมพลังจิตอาสา  อนามัยสิ่งแวดล้อมปลอดภัย  ห่างไกลโควิด-19  บุคลากรของโรงพยาบาลเสนา ร่วมกันทำความสะอาดภายในหน่วยงาน เช่น ราวบันได  ลูกบิด  พื้นผิวสัมผัส เก็บกวาดขยะภายในโรงพยาบาล ฉีดน้ำล้างถนน โดยได้รับความอนุเคราะห์ รถน้ำจากเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด  ณ ลานพฤกษา โรงพยาบาลเสนา