วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัด จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งตรงกับวันที่  28 กรกฎาคม ของทุกปี โดยนายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดิน ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและสดุดีจอมราชา เพื่อถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน