นายแพทย์ณรงค์    ถวิลวิสาร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการประสิทธิภาพการเงินการคลัง (CFO) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อติดตามสถานการณ์การเงินการคลังหน่วยบริการที่เสี่ยงวิกฤติทางการเงิน และติดตามผลการดำเนินการ คาดการณ์การติดวิกฤติทางการเงิน เพื่อประกอบการสนับสนุนขอรับเงินช่วยเหลือวิกฤติทางการเงินการคลังจากเขตสุขภาพที่ 4   นายแพทย์นิติ   เหตานุรักษ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อม CFOรพ.เสนา  และคณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา