Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย จำนวน 45 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)