วันที่ 11 มิถุนายน 2563 แพทย์หญิงภัทราภรณ์   กิพร นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี พร้อมคณะ เยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ตามเกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพงานยาเสพติด โดยมีนายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมทีมงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมรับการสำรวจเพื่อประเมินและรับรองคุณภาพ ณ ห้องประชุมทับทิมสยาม โรงพยาบาลเสนา