วันที่ 11 มิถุนายน 2563 โรงพยาบาลเสนา ร่วมต้อนรับ แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย และทีมศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี เยี่ยมเสริมพลังตำบลที่มีการดำเนินงานดูแลผู้สูงอายุระยะยาว ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมระบบการทำงาน Care manager,Care giver โดยมีนายแพทย์สมยศ ศรีจารนัย สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 4 นางลักษณา   ศังขชาต รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมทีมสาธารณสุข ร่วมทีมเยี่ยมเสริมพลัง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าดินแดง อ.ผักไห่       จ.พระนครศรีอยุธยา