โรงพยาบาลเสนา ขออนุโมทนาบุญ พระเทพปฏิภาณวาที ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม เจ้าคณะเขตดุสิต และญาติโยมที่ศรัทธา บริจาคเงิน จำนวน 3,254,516.16 บาท  เพื่อปรับปรุงห้องคลอด-อาคารคลอด-ผู้ป่วยหนัก โดยนายภานุ   แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายแพทย์พีระ อารีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา  รับมอบ  เมื่อวันที 9 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา