โรงพยาบาลเสนาขอขอบคุณ บริษัท ไทยเม็ททอล อลูมิเนียม จำกัด บริจาคเงิน จำนวน 1,000,000 บาท  เพื่อจัดสร้างคลินิกไข้หวัด ( Fever with ARI Clinic) โดยนายภานุ   แย้มศรี  ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายแพทย์พีระ อารีรัตน์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา  รับมอบ  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา