Name File
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับย้าย/รับโอนข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน