Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อตู้เย็นเก็บเลือดแบบ ๒ ประตู จำนวน ๑ ตู้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)