วันที่ 23 มกราคม 2563 นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา เป็นประธานเปิดกิจกรรม “5 ส BOOM” และเดินรณรงค์ ไปยังทุกหน่วยงานภายในโรงพยาบาล เพื่อกระตุ้นให้เจ้าหน้าที่ ร่วมมือ ร่วมใจ ทำกิจกรรม 5 ส (สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย)  ในหน่วยงานตนเอง และรักษาสิ่งแวดล้อมในสถานที่ทำงานให้ดีขึ้น ซึ่งนำมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร ณ โรงพยาบาลเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา