Name File
ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจการสะท้อนกลับของเซลล์ขนในหูชั้นในพร้อมตรวจคัดกรองการได้ยินระดับก้านสมองและตรวจหูชั้นกลาง โรงพยาบาลเสนา ตำบลเจ้าเจ็ด อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)