Name File
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอายุรกรรม