วันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายแพทย์นิติ เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา  คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  สวัสดีปีใหม่  2563  หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน  ผู้มีอุปการะคุณ   และพี่น้องชาวตลาดบ้านแพน  อำเภอเสนา  พร้อมเดิน รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาล ปีใหม่ เพื่อลดการบาดเจ็บและการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุทางท้องถนน  และประชาสัมพันธ์ ส่งความสุขด้วยกระเช้าผลิตภัณฑ์ ที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ (Healthier  Choice)” บนฉลากผลิตภัณฑ์  เน้นการเลือกกระเช้าของขวัญปีใหม่  ลดหวาน มัน เค็ม  ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงของการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ภาวะ ไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและหลอดเลือด เพื่อให้ผู้รับได้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมต่อสุขภาพ และมีสุขภาพดี ในปี 2563