วันที่ 18 ธันวาคม 2562  กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลเสนา จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน ( Appreciative Inquiry ) เรียนรู้ ปรับตัว ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โดยวิทยากร นายแพทย์อุเทน บุญอรณะ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางระบบประสาทและสมอง  โดยนายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา พร้อมบุคลากรของโรงพยาบาล เข้ารับฟังการอบรม เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการทำงานและพัฒนางาน  ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านสาธารณสุข  “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน”  ณ ห้องประชุมบุษราคัม โรงพยาบาลเสนา