วันที่ 18 ธันวาคม 2562  นพ.ณรงค์ ถวิลวิสาร  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณลักษณา  ศังขชาต  รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายแพทย์นิติ  เหตานุรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเสนา  พร้อมคณะผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้องประชุม  เตรียมการดำเนินงานเข็มมุ่ง เขตสุขภาพที่ 4  เรื่อง การดูแลหญิงตั้งครรภ์ป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ( Preterm )และเด็ก 6-12 เดือน ป้องกันภาวะซีด  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน  โรงพยาบาลเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา