Name File
ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเงื่อนไขและราคากลางเครื่องมือผ่าตัดตาต้อกระจก (กล้องจุลทรรศน์สำหรับผ่าตัดตา) จำนวน ๑ เครื่อง