วันที่ 2 มิถุนายน 2565 แพทย์หญิงโสภา งดงาม รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลเสนา พร้อมทีมอนามัยแม่และเด็กโรงพยาบาลเสนา เข้ารับการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก จากศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี โดยผ่านระบบ Zoom meeting เพื่อพัฒนาคุณภาพบริการตามมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก และพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การดูแลครรภ์ ต่อเนื่องตลอดถึงการดูแลเด็กปฐมวัยให้เจริญเติบโต มีพัฒนาการสมวัยแบบองค์รวม ผู้เข้ารับประเมินประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานอนามัยแม่และเด็ก  ของรพ.เสนา และเครือข่ายสุขภาพอำเภอเสนา ณ โรงพยาบาลเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา